POLÍTICA DE PRIVACIDADE

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Escaleno Arquitectura e Urbanismo SLP obrígase a cumprir a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais contida no Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e demais normas que a complementen e desenvolvan.

Os datos de carácter persoal fornecidos polo usuario nos formularios ou correo electrónico que cumprimente serán tratados de forma automatizada e incorporados a ficheiros de datos persoais de Escaleno Arquitectura e Urbanismo SLP.

Os datos persoais serán exclusivamente utilizados para o fin exposto e en todo momento o usuario poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade e de cancelación de conformidade co establecido no Regulamento, a través da dirección:

Rúa Otero Pedrayo, nº 2 - Entresuelo e - 15960 Ribeira