AVISO LEGAL

Este Sitio Web é propiedade de Escaleno Arquitectura e Urbanismo SLP de Ribeira, con CIF: B15950108.

O acceso a este Sitio Web é responsabilidade exclusiva do usuario, e supón aceptar e coñecer as advetencias legais, condicións e termos de uso contidos nela. O usuario comprométese á correcta utilización do Sitio Web, os seus contidos e utilidades que se lle proporcionen conforme á lei e ao presente aviso legal, quedando obrigado ao uso de todos os seus contidos para fins lícitos e non prohibidos, que non infrinxan a legalidade vixente e/ou poidan resultar lesivos dos dereitos lexítimos dos titulares do Sitio Web ou de calquera terceiro, e/ou que poidan causar calquera dano ou perxuízo de forma directa ou indirecta.

O usuario obrígase a respectar os dereitos de propiedade intelectual de Escaleno Arquitectura e Urbanismo SLP. O uso ou a concesión de acceso a este Sitio Web non comportan o outorgamento de dereito algún sobre as marcas, nomes comerciais ou calquera outro signo distintivo que se utilicen na mesma. Quedan prohibidas as descargas deste Sitio Web para fins comerciais, polo que o usuario non poderá explotar, reproducir, distribuír, modificar, comunicar públicamente, ceder, transformar ou usar o contido deste Sitio Web con fins comerciais. Asimesmo, en virtude do establecido neste Aviso Legal, queda prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos deste Sitio Web sen autorización expresa dos autores e sen que poidan entenderse cedidos ao usuario por acceso á mesma.

Escaleno Arquitectura e Urbanismo SLP queda exenta de calquera tipo de responsabilidade por danos e perxuízos de toda natureza que podan resultar do uso desta Web ou polo uso indebido da mesma.

Estas Condicións Xerais de Uso do Sitio Web réxense pola lexislación española. As partes, con expresa renuncia ao seu propio foro, sométense para a resolución de cantos litixios puidesen derivarse aos Xulgados e Tribunais de Ribeira.